PM IAS ACADEMY

TNPSC CURRENT AFFAIRS -MARCH 17

லட்சத்தீவில் பசுமை மற்றும் சுயமாக இயங்கும் உப்புநீக்கும் ஆலை சமீபத்தில், மத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் (MoES) கீழ் உள்ள தன்னாட்சி நிறுவனமான தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT) லட்சத்தீவில் பசுமை மற்றும் சுயமாக இயங்கும் உப்புநீக்கும் ஆலையை நிறுவுகிறது.

Continue readingTNPSC CURRENT AFFAIRS -MARCH 17